eiendomsmegler
Eiendomsmeglers erstatningsansvar er i dag ulovfestet. I forbindelse med at det kom en ny eiendomsmeglingslov i 2008 ble det vurdert om eiendomsmegleres erstatningsansvar skulle lovfestes, men den gjeldende rettstilstanden ble ikke endret på dette området. Meglerens ansvar overfor kjøper og selger er betinget av at han har utvist uaktsomhet, og det er tale om et strengt profesjonsansvar. Profesjonsansvaret gjelder både for eiendomsmegleren selv og for eventuelle andre ansatte i eiendomsmeglerfirmaet.
Har eiendomsmegleren utvist uaktsomhet som medfører at kjøper eller selger lider et økonomisk tap vil megleren kunne være erstatningsansvarlig. Grensene for hva som medfører erstatningsbetingende uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side vil måtte avgjøres konkret. I en dom fra Oslo tingrett fra januar 2009 ble eiendomsmeglerfirmaet Poppe & Co holdt erstatningsansvarlig som følge av at de hadde gitt uriktige opplysninger om hvor mange boliger som var blitt solgt i et fritidsboligkompleks på Kvitfjell. Retten la i den saken til grunn at eiendomsmegleren hadde oppfordret bedrifter og privatpersoner til å kjøpe leiligheter og deretter videreselge før overtagelse for å oppnå en gevinst, uten å foreta undersøkelser med henblikk på disse potensielle kjøpernes betalingsevne. Da det senere viste seg at det ville bli vanskelig å videreselge boligene før overtagelse led utbygger et tap da leilighetene etter hvert stod klare uten at noen kunne overta.

 

Foreligger det en mangel ved boligen som eiendomsmegleren har kjent til og unnlatt å opplyse kjøper om, eller har eiendomsmegleren gitt uriktige opplysninger i salgsdokumentene, kan dette være forhold som utløser erstatningsansvar for megleren. I disse tilfellene kan en som kjøper velge om en vil kreve erstatning fra eiendomsmegler, fra selger eller fra begge.