Eierskifteforsikring ved salg av bolig har etterhvert blitt svært vanlig. De fleste eiendomsmeglere tilbyr selgeren å tegne en eierskifteforsikring. Kort fortalt innebærer eierskifteforsikringen at forsikringsselskapet overtar selgers forpliktelser etter kjøpekontrakten. Forsikringspremien betales av selgeren, og beregnes normalt ved en fastsatt promille av kjøpesummen.

Selger signerer statig oftere avtale om eierskifteforsiking ved salg av bolig

 

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring leveres i dag av flere ulike forsikringsselskap på det norske markedet. Protector Forsikring ASA er den største aktøren innen eierskifteforsikringer, med ca. halvparten av markedet. Andre tilbydere av eierskifteforsikring er Amtrust International Underwriters Ltd. og Anticimex. Tidligere var også Ace Insurance en stor aktør i markedet.

Som selger av en bolig vil en være ansvarlig for feil og mangler i inntil fem år etter overtagelsen. Selv om de fleste boliger selges med en ”som den er”-klausul, vil selger være ansvarlig for forhold som medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes på avtaletidspunktet, samt hvis det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger som må antas å ha virket inn på kjøpet.

Eierskifteforsikringene skiller ikke mellom på hvilket grunnlag det foreligger en mangel, slik at selv i de tilfellene hvor selger har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger i forbindelse med salget, så vil eierskifteforsikringsselskapet normalt være ansvarlig. Hvis selger har misligholdt sin opplysningsplikt og dette medfører at eierskifteforsikringsselskapet må betale erstatning eller prisavslag til kjøper, har dog de fleste eierskifteforsikringsselskaper klausuler i sine vilkår som sikrer at de kan kreve å få dekket hele eller deler av sine utgifter av selgeren. I særdeles grove tilfeller, hvor selger har opptrådt svikefullt overfor forsikringsselskapet, har eierskifteforsikringsselskapene anledning til å si opp forsikringen slik at kjøper må forholde seg til selger direkte.

Kjøperen av en bolig har med små unntak verken bedre eller dårligere rettigheter hvis det er tegnet en slik forsikring, sammenlignet med salg der det ikke er tegnet eierskifteforsikring. Allikevel er det visse praktiske forskjeller som kan innebære fordeler og ulemper for kjøper. For kjøper av en bolig der det er tegnet eierskifteforsikring, vil det kunne være en fordel at en er sikret oppgjør hvis en får medhold i sitt krav.

I tilfeller der det ikke er tegnet eierskifteforsikring og selger ikke har midler til å gjøre opp for seg, vil en kunne risikere å bruke mye tid og penger på å vinne frem med sitt krav, bare for å konstatere at en allikevel ikke vil få det en har krav på. Denne problemstillingen slipper en hvis selger har tegnet eierskifteforsikring. Videre vil en ha mulighet til å få prøvd saken for et uavhengig organ, Forsikringsklagekontoret, hvis en ikke er fornøyd med eierskifteforsikringsselskapets behandling av saken.

Den største ulempen for en kjøper ved at det er tegnet en eierskifteforsikring i forbindelse med salget, vil trolig være at en må kjempe mot en profesjonell motpart som har til hensikt å tjene penger på forsikringsproduktet, og derfor trolig ønsker å betale så lite som mulig. Som kjøper og kravstiller i en sak mot et eierskifteforsikringsselskap er det viktig å være klar over at en tvist ofte har flere mulige utfall, og at forsikringsselskapets vurdering av saken ikke er noe fasitsvar. Selv om de fleste eierskifteselskaper forsøker å komme frem til en juridisk korrekt løsning, er det nok trolig at eierskifteforsikringsselskapenes terskel for hva som utgjør en kjøpsrettslig mangel er i det øvre sjiktet av hva som er en juridisk korrekt løsning, samt at tilbudene i de sakene der kravstillerne får medhold i at det foreligger en kjøpsrettslig mangel, ofte ligger i det nedre sjiktet av hva som er et korrekt oppgjør. Hvis en som kjøper har fått et svar fra eierskifteforsikringsselskapet som en ikke er fornøyd med, kan det derfor være en god idé å ta kontakt med advokat for å få en ny vurdering av saken.

 

Ved behov for advokatbistand i forbindelse med en eierskifteforsikring, kontakt oss på telefon 21 37 80 00 eller via epost på arntsen@dalan.no