advokat-næringseiendom-eiendomstransaksjoner

Næringseiendom er et dynamisk felt, med store endringer de siste år. Tidligere var det vanlig at de ulike selskaper av noe størrelse eide og driftet eiendommene der de drev sine forretninger selv. I de senere år har det blitt en økende trend å overlate eierskap og drift av eiendom til profesjonelle aktører, slik at selskapene i større grad kan fokusere på kjernevirksomheten.
Som en konsekvens av dette er det vokst frem et marked for drift, utvikling og utleie av næringseiendom, med eiendomsselskaper som enten eier eiendommene selv, eller egne selskaper som drifter og forvalter eiendommer på vegne av andre investorer.

I dette nye landskapet har det oppstått økt behov for juridisk bistand knyttet til eiendomstransaksjoner, drift og utleie av næringseiendom.

Eiendomstranskasjonene innebære en rekke selskapsrettslige og skatterettslige aspekter.

I de aller fleste tilfellene er det hensiktsmessig det seg å eie næringseiendom gjennom single-purpose aksjeselskaper. Før man gjør investeringer i næringseiendom eller eiendomsselskaper, bør man sørge for å få gjennomført en grundig teknisk, finansiell og juridisk due diligence av kjøpsobjektet, da det kan være mange ulike usikkerhetsfaktorer som kan gi negative utslag på lønnsomheten, for eksempel dårlige leiekontrakter, tunge heftelser på eiendommen, eller reguleringer som påvirker fremtidige utnyttelsesmuligheter.

Som nevnt er det i tillegg mange skatterettslige virkninger knyttet til både oppføring og utleie av næringseiendom, som gjør at det er å anbefale at man benytter bistand fra profesjonelle aktører i forbindelse med en eventuell investering i næringseiendom.
Våre advokater bistår ved kjøp og salg av næringsiendom, og har erfaring og kompetanse innen alle aspekter verdørende næringstranskasjoner. Ved slike prosjekter setter vi opp spesielt tilpassede advokatteam, som sørger for effektivitet og kvalitet ved håndtering av alle juridiske aspekter ved transaksjonen av den aktuelle  næringseiendomen.