Alle som kommer opp i en tvist vedrørende fast eiendom bør kjenne til hva en rettshjelspforsikring er. Dersom saken har rettshjelpsdekning vil nemlig store deler av advokatkostnadene dekkes over rettshjelpsforsikringen.

 

 

Rettshjelpsforsikring

I forbindelse med en eiendomstvist vil det ofte være uklart hvor store kostnader tvisten vil medføre i form av advokatutgifter.

I de fleste saker vi bistår privatpersoner, sameier og borettslag vedrørende tvister knyttet til fast eiendom, dekker  forsikringsselskapet advokatutgifter i forbindelse med tvisten, så lenge tvisten er knyttet opp mot forsikringsobjektet. Har dere f.eks. en innbo- eller villaforsikring, vil denne inneholde en rettshjelpsdekning. Denne rettshjelpsforsikringen vil dekke advokatutgifter relatert til tvister om boligen, f.eks. hvis du har kjøpt eller solgt et hus med mangler. Normalt dekker forsikringsselskapet 80% av kostnadene, og det er vanlig at det er en egenandel på mellom 2 000,- til 8.000 kr.

Som regel har rettshjelpsdekningen en ramme på kroner 100.000 kroner. Sameier og borettslag har ofte en ramme på 250.000 kr. En slik rettshjelpsforsikring er som regel tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved en ordinær rettssak for tingretten. Skulle man overstige rettshjelpsdekningens ramme vil man uansett oppleve en svært betydelig reduksjon i advokatkostnadene.


Vi undersøker om du er dekket av rettshjelpsforsikringen:

For å få dekket en sak er det enkelte vilkår som må oppfylles. Vi kjenner disse vilkårene, og har løpende dialog med alle forsikringsselskaper som tilbyr rettshjelpsdekning.

Hvis du er i en konflikt og er usikker på om du kan få advokatkostnadene dekket av forsikringen, er du velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende undersøkelse av om du kan få retthjelpsdekning.

Vi går da gjennom dine forsikringspapirer, og kontakter forsikringsselskapet for å avklare om det foreligger dekningsgrunnlag i saken. Vår erfaring er at rettshjelpsdekningen gjelder i de aller fleste eiendomstvister.

 


 

DALAN Advokatfirma har til enhver tid en omfattende saksmengde knyttet til saker under rettshjelpsforsikringer. Vi har gode rutiner for saksbehandlingen, og et godt samarbeide med forsikringsselskapene.

Kontakt våre boligadvokater på telefon (+47) 21 37 80 00 for å høre mer om hvordan du kan benytte din rettshjelpsforsikring.