Etter vår erfaring påtar mange sameiere seg styreverv uten å være klar over hvilket ansvar som knytter seg til disse funksjonene. Manglende kjennskap til gjeldende lover og forskrifter øker risikoen for at både sameiet og det enkelte styremedlem kan pådra seg erstatningsansvar. Våre advokater har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og advokatene tilbyr å påta seg oppgaven som styreleder for sameiet.

Ved å overlate styrelederfunksjonen til en profesjonell styreleder vil den enkelte sameier unngå å komme i erstatningsansvar. Å benytte en advokat som profesjonell styreleder har flere fordeler for sameiet, herunder:

  • styreleder vil ikke ha noen egeninteresse i sakene som behandles av sameiet, og vil derfor kunne arbeide for løsninger som er fornuftige for sameiet uten at dette farges av egne interesser.
  • en profesjonell styreleder vil sørge for at sameiet drives forsvarlig og vil redusere muligheten for at øvrige styremedlemmer blir holdt personlig erstatningsansvarlige for styrets avgjørelser.
  • sameierne sikres anonymitet for de sakene som ønskes tatt opp av styret/sameiet.
  • ved motsetninger og konflikter sameierne i mellom vil den profesjonelle styrelederen kunne fungere som en nøytral megler.
  • bruk av advokat som styreleder der advokaten har erfaring fra forhandlinger, kan sikre bedre avtaler med sameiets samarbeidspartnere, herunder håndverkere, banker, vaktmestere og forsikringsselskaper.
  • advokaten vil kunne gi kvalifiserte råd knyttet til tvister sameiet er involvert i.

I tillegg vil vi tilby den enkelte sameier advokattjenester til reduserte priser, og første henvendelse fra den enkelte sameier vil være gratis. Advokatfirmaet Arntsen er spesialisert på eiendomsrett, og vil kunne bistå med f.eks. opprettelse av husleiekontrakter og oppfølging av disse, og i forbindelse med tvister etter kjøp/salg av fast eiendom. I tillegg tilbyr selskapet tjenester innen de fleste privatrettslige områder, herunder arbeidsrett, familie- og arverett.

En viktig oppgave for en styreleder er å arbeide for at sameiet har en sunn økonomi. En gjennomgang av sameiets løpende utgifter vil kunne avdekke at det er store rom for å redusere disse utgiftene, ved å reforhandle eksisterende avtaler, og ved å vurdere tilbud fra konkurrerende bedrifter.

 

Ønsker ditt sameie en profesjonell styreleder?

DALAN Advokatfirma DA har meget erfarne og dyktige eiendomsadvokater som påtar seg verv som profesjonelle styreledere. Størrelsen på honoraret vil avhenge av sameiets størrelse, fremtidige utfordringer og økonomi. Ønsker ditt sameie et tilbud fra en advokat om styrelederverv, ta kontakt på e-post arntsen@dalan.no eller ring oss på 21 37 8000.