seksjonering-advokatSeksjonering innebærer at en eiendom deles i flere juridiske enheter eller eierseksjoner.

Det er en rekke fordeler knyttet til å seksjonere eiendommer, både med tanke på salg eller annen overdragelse, eller ved finansiering av en eiendom. Samtidig er seksjonering en formell prosess som må foretas på korrekt måte.


 

DALAN Advokatfirma har omfattende kunnskap og erfaring innen plan- og bygningsrett, herunder seksjonering. Vi seksjonerer jevnlig boliger og næringseiendommer.


Hvordan foregår seksjonering?


Seksjonering foretas ved å fremsette Seksjoneringsbegjæring til kommunen. I hht eierseksjonsloven skal denne inneholde:a) eiendommens betegnelse,

b) de enkelte seksjoners formål,

c) sameiebrøk for hver seksjon og

d) vedtekter for sameiet.Sammen med begjæringen skal det sendes inn


  • Situasjonsplan over eiendommen
  • Plantegninger som vi bygningens etasjer, medregnet kjeller og loft.


På situasjonsplanen skal grensene for ubebygde deler av eiendommen som skal inngå i bruksenheter, tydelig angis. Skal ubygde deler av eiendommen inngå i bruksenhet, skal rekvisisjon av oppmålingsforretning over utearealet følge begjæringen.


På plantegningene skal grensene for bruksenhetene, samt forslag til nytt seksjonsnummer og en angivelse av bruken av de enkelte rom være angitt.
Kostnader ved seksjonering


For seksjonering kan kommunen kreve et gebyr. Dette seksjoneringsgebyret skal ikke overstige tre ganger rettsgebyret. (Evt fem ganger rettsgebyret dersom det er nødvendig å avholde befaring.


I tillegg påløper gjerne kostander til arkitekt dersom det skal utarbeides nye eller oppdaterte plantegninger, samt advokatkostander dersom man ønsker profesjonell bistande ved seksjoneringen.