Den norske stat har fått avvist anken over dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av 12.06.12, der EMD kom til at tomtefesteloven § 33 var i strid med menneskerettighetene.


Regjeringen forsøkte å anke saken inn for EMD sitt storkammer, men siste ord er nå sagt i rettssaken, etter at anken ble avvist.

Følgene av dette er imidlertid noe usikre.

Vår advokat Torill Kjøllesdal har omfattende erfaring med tomtefestesaker, og har prosedert flere saker om tomtefeste for Høyestrett. Hun sier at «Dette innebærer at Regjeringen nå må utarbeide forslag til endringer av tomtefesteloven. Dommen i Strasbourg overlater til nasjonal lovgivningsmyndighet å vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å bringe tomtefesteloven i en slik forfatning at den ikke strider mot EMK. Det var ingen innsigelser i dommen mot at fester har krav på forlengelse, men det er vilkårene for forlengelse som kan endres.

Inntil tomtefesteloven blir endret må det forventes at det ved forlengelse av tomtefestekontrakter som går ut i nær fremtid, blir tatt forbehold om at endringene som kommer som følge av EMD-dommen må hensyntas.

EMD-dommen får ingen virkning på løpende festeforhold der tomtefesteavtalen ikke er gått ut.