Tomtefeste - staten anker

Norge ble i juni 2012 felt i den Europeiske menneskerettighetsdomstol. Domstolen mente  – i en enstemmig avgjørelse – at Norges regler om forlengelse av tomtefesteavtaler var i strid med menneskerettighetene og beskyttelsen av den private eiendomsrett. Nå har regjeringen besluttet å anke saken inn for EMDs storkammer.Vurdering: Forlengelse av tomtefeste-avtaler på “samme vilkår”


Domstolens begrunnelse var at reglene om forlengelse av tomtefeste på samme vilkår, ikke oppfylte kravet til rimelig økonomisk balanse (“fair balance”) i forholdet mellom grunneier og fester

Regjeringen har bestemt seg for at avgjørelsen ankes. Senterpartiet har reservert seg mot en anke.

Vi har mer enn 300 000 festekontrakter i Norge i dag. Dersom dommen fra menneskerettighetsdomstolen blir stående, vil de dette få virkning for et meget stort antall festekontrakter. Jeg mener derfor det er viktig å bruke de mulighetene man har til å få en ytterligere vurdering av spørsmålet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Faremo er ikke presis på hvor mange festekontrakter som faktisk blir berørt av dommen. Det er antatt at det kun er ca 3.000 festekontrakter som er direkte berørt av avgjørelsen.


Nytt lovforslag

Regjeringen har samtidig bestemt seg for å fremlegge et lovforslag for Stortinget. I lovforslaget vil regjeringen foreslå en midlertidig videreføring av dagens ordning. Det innebærer at festerne fortsatt kan kreve forlengelse på samme vilkår som før.

Hva lovforslaget innebærer ut over dette er ikke kjent. Det er grunn til å tro at lovforslaget innebærer noe mer enn at dagens tomtefestebestemmelser fortsetter som før. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det er kjent hva regjeringen vil foreslå.

 

 


 

 

Andre artikler om tomtefeste:

 

Hvordan løse inn tomtefestetomt?

Dom i EMD – staten tapte tomtefestesaken