Tomtefeste er vanlig i Norge, både for hus, hytter og leiligheter. Ved tomtefeste leier man grunnen mot å betale en årlig festeavgift til den som eier tomten. Det er vanlig å omtale eier av tomten for bortfester, og leier av tomten for fester. I denne artikkelen skal vi se på hvilke rettigheter tomtefesteren har til å overta eiendommen ved innløsning av festetomten.


 

Tomtefesteloven etter endringene i 2004 – regelene for innløsning av festetomt

hytte-tomtefeste-advokat-eiendomsrettDet følger av Tomtefesteloven at eieren på gitte vilkår har rett til å innløse tomten – altså han kan kreve å overta tomten selv. F.o.m 01. november 2004 gjelder det nye regler for å kreve innløsning, og disse skal det i korte trekk redegjøres for her.

 

Vilkår for å kunne kreve innløsning

Tidspunktet for når det kan kreves innløsning følger av festekontrakten som er inngått mellom partene. Er den avtalte festetiden utløpt kan man kreve innløsning. Det samme gjelder om det spesifikt er avtalt at det kan kreves innløsning før festekontrakten er utløpt.Tomtefeste-innlose-festetomt-tomtefesteloven

 

Viktige tidsfrister i tomtefestesaker

Etter loven kan det imidlertid også kreves innløsning når det er gått 30 år av festetiden. Det er viktig å være klar over at man må kreve innløsning senest ett år før det har gått 30 år av festekontrakten. Det er også et vilkår at kravet settes frem skriftlig. Konsekvensene kan bli store dersom disse vilkår ikke overholdes. Dersom det gjelder feste av grunn til bolighus blir konsekvensen at man må vente to år før det kan kreves innløsning igjen. Gjelder det feste av grunn til fritidshus, må man vente i hele 10 år før krav om innløsning på nytt kan settes frem.

 

Hva må man betale i innløsningssum?

Det følger av loven at summen man må betale for å overta festetomten (innløsningssummen) enten skal være 25 ganger festeavgift på innløsningstidspunktet eller 40 prosent av markedsverdien på tomten, med mindre noe annet er avtalt mellom partene. Normalt bestemmer bortfesteren hvilken innløsningsmåte han ønsker. Gjelder innløsningen en festeavtale som ikke har utløpsdato (tidsubestemt) og heller ikke er oppsigelig, skal imidlertid 25- gangerregelen benyttes.

Bortfester har rett til å regulere festeavgiften helt frem til innløsningstiden. Normalt oppreguleres den i takt med konsumprisindeksen, men det kan være avtalt en annen reguleringsmåte i festeavtalen. Det skal imidlertid mye til for at en reguleringsmåte som stiller fester dårligere enn en regulering etter konsumprisindeks godtas. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom det er avtalt slik regulering.

 

Hvordan finner man tomteverdien?

Det er tomteverdien uten de verdier festeren har tilført eiendommen man skal frem til. Har fester for eksempel sørget for tilkobling til vann-, – vei, og kloakk gjøres det fradrag for dette. Videre er det verdien av selve råtomten som må legges til grunn for tomteverdien – altså tomten uten bebyggelsen.

Det å kreve innløsning av festtomt, kan i enkelt festeforhold innebære en betydelig verdi for fester. Tomtefesteloven er en komplisert lov hvor det er lett å gjøre feil. Som det fremgår av denne artikkelen kan dette få stor betydning for fester og bortfesters rettigheter.

 

Advokathjelp ved innløsning av festetomt?

DALAN Advokatfirma DA har svært god kompetanse på tomtefeste, og har ført flere viktige tomtefestesaker for Høyesterett.

 

Har du behov for advokatbistad i forbindelse med tomtesfeste er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 21 37 80 00 – eller send en epost til arntsen@dalan.no.

 

 

 

Tags: